Досвід, підкріплений практикою!

Видавнича організація «Юстініан»


на першу сторінку

карта сайту

зворотній зв'язокПошук по сайту
» перша сторінка » інформація для авторів
Видавництво


Інформація для авторів

Інформація для авторівВимоги до статей в «Юридичному журналі»

Вимоги до вихідної інформації:

 1. Прізвище, ім'я (повністю)
 2. Місце роботи та посада.
 3. Місто, в якому працюєте.
 4. Фотографія автора у форматі jpg (окремим файлом).
 5. Телефон (робочий і мобільний).
 6. Електронна адреса.
 7. Стаття має бути оформлена відповідно до вимог, які висуваються ВАК до фахових публікацій.  

Інформація зазначена у пунктах 5 і 6 призначена для внутрішнього користування.

Вимоги до статтей:

 1. Посилання на джерела у квадратних дужках. Самі джерела в алфавітному порядку наводяться в кінці тексту.
 2. 2. Обсяг статті має не перевищувати 100 тисяч знаків (з пробілами), але не менше 5 тисяч знаків.

При написанні статей, прохання враховувати, що журнал розрахований насамперед на практикуючих юристів. Тому статті, що подаються до нього повинні відповідати всім вимогам до високопрофесійного матеріалу («юристи для юристів»).

З огляду на те, що «Юридичний журнал» переходить на «ВАКівський формат» просимо Вас привести статтю відповідно до вимог ВАК: 

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

В статті також мають бути наявні анотації та ключові слова 3-ма мовами.

Зразок:

Анотація. Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-аксіологічних підходів до визначення та розуміння муніципальних прав людини.

Ключові слова: місцеве самоврядування, муніципалітет, муніципальні права людини,територіальна громада, людський вимір глобалізації.

Аннотация. Статья посвящена обоснованию теоретико-аксиологических подходов к определению и пониманию муниципальных прав человека.

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципалитет, муниципальные права человека, территориальная громада, человеческое измерение глобализации.

Annotation. The article is devoted the ground of the teory-aksiological going near a decision and understanding of municipal human rights.

Key words: local self-government, municipality, municipal human rights, territorial collective, human measuring of globalization.

Редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікації в інші видання, а також містять перевірену, достовірну інформацію.

Всі матеріали підлягають редагуванню, рукописи не рецензуються і не повертаються. Редакція залишає за собою право опублікування, розповсюдження й використання наданих матеріалів в друкованому й електронному вигляді, в електронних базах даних.

Застереження для авторів та дописувачів на сайті

Видавництво може не поділяти точку зору авторів статей, повідомлень у форумі, у гостьовій книзі, книзі скарг без пропозицій і відповідальності за зміст розміщених користувачами повідомлень та\або републікованих матеріалів та новин не несе.

Видавництво не несе відповідальності за зміст коментарів, повідомлень у форумі, у гостьовій книзі, книзі скарг без пропозицій, які розміщуються читачами сайту. Коментарі, в яких міститимуться нецензурні вислови, будуть безжалісно видалятися.

Адреса редакції:

04050, м. Київ, вул. Герцена, 17-25, оф. 91

Теми номерів на 2014 рік:
1. Електронна комерція: правові аспекти. Інші особливості ІТ-права в Україні.
2. Цінні папери та фондовий ринок.Про компанію
Наші проекти
Наші партнери
Співробітники
Автори
Фотоальбом
Гостьова книга
Контакти
Як нас знайти
Українські 100x100
сайт створено студією   ~~ <*))>< ~   fishdesign


© 2002-2017 Видавнича організація «Юстініан»
04050, м. Київ вул. Герцена, 17-25, оф. 91
(м. Київ, 04053, а/с №39)

тел.: (044) 230-01-73, 230-01-74

e-mail: info@justinian.com.ua· Як нас знайти
· Контакти{sape_links}