Досвід, підкріплений практикою!

Видавнича організація «Юстініан»


перша сторінка

карта сайту

зворотній зв'язокПошук по сайту
» перша сторінка                    [ зробити стартовою ]


Юридичний журнал
Останній номер


 #4/2014  :: Аграрне право

«Варто вдосконалити орендні відносини в земельній сфері», – Павло Кулинич

Родюк Анна
Реформатори адвокатури


Нова українська прокуратура: спроби аналізу

Родюк Анна
Бізнесу нелегко, але все в наших руках


Юринець Юлія, Бєлкін Леонід
Порушення законності суб’єктами владних повноважень при виділенні земельних ділянок


Кулініч Павло
Ринок сільськогосподарських земель в Україні: чи зможе він функціонувати на праві оренди


Андрощук Генадій
Зниження вартості лікарських засобів в Україні: стан і проблеми


Гордієнко Тімур
Аналіз масиву правових норм, що регулюють відносини іноземного інвестування в межах СНД


Пампуха Геннадій
«Підводні камені» страхування ризиків аграрного бізнесу


Балаценко Максим
Аграрна реформа: сьогодення та перспективи


Кучерявенко Микола, Смичок Євген
Люстрація правосуддя: вчимося судити по-новому


Сахнацький Андрій
Особливості отримання дозволів на обіг чи розміщення цінних паперів українських емітентів за межами України


Петрів Михайло
Адвокат-письменник Марко Черемшина

весь номер ...
Юридичний журналзамовити »

Нові книги
За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника


Кримінальне процесуальне право України

В посібнику дається характеристика окремих понять та інститутів Кримінального процесуального кодексу України 2012 р., визначаються теоретичні підвалини кримінального процесуального права, описуються підстави й процедури початку кримінального провадження, досудового розслідування з аналізом окремих слідчих (розшукових) дій, судового провадження, перегляду судових рішень, міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. До кожної розглянутої теми додаються контрольні запитання, в кінці наводиться загальний список рекомендованої літератури та тематика студентських наукових робіт. Призначений для студентів, слухачів, курсантів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчальних закладів і факультетів юридичного спрямування.

576 стор.
170.00 грн.

Замовити »
інші книги ...Акція!

Видавнича організація «Юстініан» пропонує зібрати на книжкових полицях Вашої фірми всі видання від ВО «Юстініан», що включають в себе юридичну літературу, Коментовані кодекси; збірки законодавства, аналітика та судова практика з актуальних проблем правового регулювання.

ВО «Юстініан» готове провести презентацію по книжкам у нас в видавництві, а також у Вас в офісі.

Доставка по Києву безкоштовна. На Вас чекають цікаві пропозиції по книжкам які видавництво випускало в період з 2002 року по 2006 рік.

Завантажити докладну інформацію (pdf:194 kb)

Загрузить Adobe Flash Player

Важливі посилання


Новини / оголошення
05.10.2015 / 16:21
Угода про асоцiацiю України та Європейського Союзу: її вплив на розвиток бiзнесу в Українi
Володимир ПОСПОЛIТАК, к.ю.н., доцент, завiдувач кафедрою гуманiтарного розвитку ПВНЗ «Мiжнародний iнститут менеджменту». Катерина ЯЩЕНКО, юрист. Вже другий рiк поспiль Україна живе в умовах дiї, хоч i часткової, Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейсь­ким Союзом, Європейським спiвтовариством з атомної енергiї та їхнiми державами-членами, з iншої сторони (далi – Угода). Ця Угода є важливим геополiтичним фактом не лише для України та ЄС, а й частково послужила каталiзатором до зiткнення цивiлiзацiйних, свiтоглядних iнтересiв країн, якi формально не мають до її змiсту безпосереднього юридичного стосунку. Спробуємо коротко розглянути змiст зазначеної Угоди, щоб краще зрозумiти її значення для розвитку України, ЄС та iнших країн. Угода спрямована на поступову адаптацiю законодавства України до acquis сommunautaire – правової системи ЄС – вiдповiдно до напрямiв та строкiв, визначених в Угодi. Для кожного напрямку, а часто конкретної директиви або статтi директиви визначенi окремi строки (в середньому – вiд двох до п’яти рокiв). Вiдлiк останнiх розпочинається вiд дати набрання Угодою чинностi – пiсля її ратифiкацiї усiма сторонами, в перший день наступного мiсяця, що настає пiсля дати здачi на зберiгання до Генерального секретарiату Ради Європейського Союзу останньої ратифiкацiйної грамоти або останнього документа про затвердження. На час пiдготовки цього матерiалу Угода була ратифiкована Україною та Європейським парламентом 16 вересня 2014 р., а також такими країнами-членами ЄС: Румунiя – 2 липня 2014 р., Литва – 8 липня 2014 р., Латвiя – 14 липня 2014 р., Болгарiя – 24 липня 2014 р., Мальта – 21 серпня 2014 р., Словаччина – 24 вересня 2014 р., Естонiя – 4 листопада 2014 р., Угорщина та Швецiя – 26 листопада 2014 р., Польща – 28 листопада 2014 р., Хорватiя – 12 грудня 2014 р., Данiя – 18 грудня 2014 р., Велика Британiя – 8 квiтня 2015 р., Iспанiя – 14 квiтня 2015 р., Iрландiя – 17 квiтня 2015 р., Фiнляндiя – 24 квiтня 2015 р. До набрання чинностi дiє тимчасове застосування Угоди – у частинi, яка визначена Євро­пейським Союзом. До цих частин належать, зокрема, глава 1 «Спiвробiтництво у сферi енергетики, включаючи ядерну енергетику», глава 6 «Навколишнє середовище», глава 7 «Транспорт», глава 12 «Фiнансовi послуги», глава 17 «Сiльське господарство та розвиток сiльських територiй», глава 18 «Полiтика у галузi рибальства та морська полiтика», глава 20 «Захист прав споживачiв» роздiлу V «Економiчне та галузеве спiвробiтництво». Тимчасове застосування роздiлу IV «Торгiвля та пов’язанi з торгiвлею питання», що регулює питання створення зони вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС, має розпочатися 1 сiчня 2016 року. Отож, попри те, що Угода ще не набрала чинностi, саме вона визначатиме європейський вектор розвитку українського законодавства в найближчi десятилiття. Процес адаптацiї законодавства України до законодавства ЄС вже розпочався, про що свiдчать затвердженi Кабiнетом Мiнiстрiв розпорядження «Про iмплементацiю Угоди про асоцiацiю мiж Україною, з однiєї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Спiвтовариством з атомної енергiї i їхнiми державами-членами, з iншої сторони» вiд 17 вересня 2014 року , «Про схвалення розроблених Мiнiстерством фiнансiв планiв iмплементацiї деяких актiв законодавства ЄС у сферi бухгалтерського облiку та аудиту» вiд 08 квiтня 2015 р. , «Про схвалення розроблених Мiнiстерством фiнансiв планiв iмплементацiї деяких актiв законодавства ЄС у сферi оподаткування, митних питань та сприяння торгiвлi» вiд 22 квiтня 2015 р. Угода визначає засади полiтики у сферi промисловостi i пiдприємництва. Зокрема, сторони розвивають та змiцнюють спiвпрацю з питань полiтики i в такий спосiб покращують умови для пiдприємницької дiяльностi для всiх суб’єктiв господарювання з особливою увагою до малих та середнiх пiдприємств (МСП). Поглиблене спiвробiтництво має покращити адмiнiстративну структуру та нормативно-правову базу для українських i європейських суб’єктiв господарювання в Українi та ЄС та має ґрунтуватися на полiтицi ЄС щодо розвитку малого i середнього пiдприємництва та промисловостi з урахуванням визнаних на мiжнародному рiвнi принципiв та практики в цих сферах . Iз цiєю метою сторони спiвпрацюють для: a) впровадження стратегiй розвитку МСП, що ґрунтується на принципах Європейської хартiї малих пiдприємств, та проведення монiторингу процесу iмплементацiї шляхом щорiчного звiтування та дiалогу. Таке спiвробiтництво також передбачає особливу увагу до мiкропiдприємств та пiдприємств ремiсницького типу, якi є надзвичайно важливим елементом економiки України та ЄС; б) створення кращих базових умов через обмiн iнформацiєю та передовим досвiдом i в такий спосiб сприяння пiдвищенню конкурентоспроможностi. Це спiвробiтництво включає управлiння структурними змiнами (реструктуризацiєю), а також управлiння в галузi охорони навколишнього середовища та енергетики, зокрема, з питань енергоефективностi та чистого виробництва; в) спрощення та рацiоналiзацiї нормативно-правових актiв та практики з окремим наголосом на обмiнi провiдним досвiдом з питань нормативно-правових методiв, зокрема принципiв ЄС; г) сприяння розвитку iнновацiйної полiтики шляхом обмiну iнформацiєю та передовим досвiдом щодо комерцiалiзацiї науково-дослiдних та проектно-конструкторських робiт (зокрема механiзми пiдтримки заснування пiдприємницької дiяльностi, пов’язаної з використанням технологiй), кластерний розвиток та доступ до фiнансових ресурсiв; ґ) сприяння розширенню контактiв мiж приватними пiдприємствами України та ЄС та мiж цими пiдприємствами i органами влади України та ЄС; д) пiдтримки вжиття заходiв щодо стимулювання експорту в Українi; е) сприяння модернiзацiї та реструктуризацiї окремих галузей промисловостi України та ЄС . Отже, при створеннi суб’єктiв господарювання слiд враховувати, що у зв’язку з реалiзацiєю цiєї полiтики вiдбудуться змiни, зокрема, в таких сферах: 1. Заснування пiдприємницької дiяльностi. Україна та держави – члени ЄС взаємно забезпечують для заснування та дiяльностi фiлiй i представництв юридичних осiб, якi зареєстрованi як акцiонернi товариства, дочiрнiх пiдприємств нацiональний режим або режим найбiльшого сприяння, залежно вiд того, який режим є кращим. Це зобов’язання не поширюється на застереження щодо окремих видiв господарської дiяльностi, визначених у ст. 87 Угоди, Додатку ХVI-D (застереження сторони ЄС) та Додатку XVI-A (застереження України), а також на захист iнвестицiй, положення щодо яких мiстяться в iнших угодах. Щодо фiлiй та представництв юридичних осiб, якi не є акцiонерними товариствами, сторони Угоди можуть встановлювати iнший режим у випадку, якщо це обумовлено правовими або технiчними особливостями чи пруденцiйними цiлями. 2. Оподаткування. У сферi оподаткування Ук­­раїна та держави – члени ЄС визнають i зо­бо­­в’я­зуються застосувати принципи належного управлiння, зокрема принципи прозоростi, обмiну iнформацiєю та добросовiсної податкової конкуренцiї, яких дотримуються держави- члени на рiвнi ЄС . Сторони також посилюють i змiцнюють спiвпрацю, спрямовану на вдосконалення i розвиток податкової системи та податкових органiв України, зокрема посилення потужностей збору i контролю, з окремим наголосом на процедурах вiдшкодування ПДВ для уникнення накопичення заборгованостi, забезпечення ефективного збору податкiв i посилення боротьби з податковим шахрайством, а також ухиленням вiд сплати податкiв. Сторони намагаються покращувати спiвробiтництво та обмiн досвiдом у боротьбi з податковим шахрайством, зокрема з «карусельним шахрайством» . Сторони розвивають спiвпрацю i гармонiзують полiтику щодо протидiї та боротьби iз шахрайством i контрабандою пiдакцизних товарiв. Це спiвробiтництво включає поступове зближення акцизних ставок на тютюновi вироби, як це можливо, беручи до уваги обмеження регiонального контексту, зокрема, шляхом дiалогу на регiональному рiвнi та вiдповiдно до Рамкової конвенцiї ВООЗ iз боротьби проти тютюну 2003 року . Зазначенi вище зобов’язання де-факто означають iмплементацiю законодавства ЄС про акцизний збiр, податок на додану вартiсть, а також оподаткування продуктiв енергiї та електроенергiї. Акцизний збiр. Вiдповiдно до Директиви Ради № 92/83/ЄЕС вiд 19 жовтня 1992 р. про гармонiзацiю структур акцизних зборiв на спирт i алкогольнi напої, акцизний збiр, що стягується державами- членами на пиво, встановлюється стосовно кiлькостi гектолiтрiв / градусiв фактичної алкогольної мiцностi за об'ємом кiнцевого продукту. Мiнiмальна ставка акцизного збору на встановлюється в розмiрi 550 екю з гектолiтра чистого спирту. Зниженi ставки можуть застосовуватися до всiх типiв вина та iнших ферментованих напоїв за умови, що мiцнiсть таких продуктiв не перевищує 8.5% об. Алкоголь звiльняється вiд акцизного збору, якщо вiн денатурований вiдповiдно до вимог будь-якої держави-члена; денатурований та використовується для виготовлення продукцiї, яка не призначена для споживання людиною; використовується для виробництва оцту, лiкiв або як ароматизатор для продуктiв харчування. Згiдно з Директивою Ради № 2011/64/ЄС вiд 21 червня 2011 р. про структуру та ставки акцизного збору на тютюновi вироби (кодифiкацiя), загальний акцизний збiр на сигарети становить щонайменше 60% середньозваженої роздрiбної цiни продажу сигарет, випущених для споживання. Цей акциз не має бути меншим нiж 90 євро за 1 000 сигарет, незалежно вiд середньозваженої роздрiбної цiни продажу . Загальний акцизний збiр на сигари або сигарiлли повинен бути щонайменше еквiвалентним 5% роздрiбної цiни продажу, що включає всi податки, або 12 євро за 1 000 одиниць, або за 1 кiлограм. Податок на додану вартiсть. Директива Ради ЄС № 2006/112/ЄС вiд 28 листопада 2006 р. про спiльну систему податку на додану вартiсть встановлює принцип спiльної системи ПДВ та передбачає застосування до товарiв та послуг загального податку на споживання, точно пропор­цiйного цiнi товарiв i послуг, незалежно вiд кiлькостi операцiй у рамках процесу виробництва та збуту до моменту нарахування податку. За кожною операцiєю нараховується ПДВ, визначений вiдповiдно до цiни товарiв або послуг за ставкою, встановленою для таких товарiв чи послуг, пiсля зарахування на зменшення податкового зобов'язання суми ПДВ, що безпосередньо припадає на рiзнi складовi собiвартостi . Держави-члени застосовують стандартну ставку ПДВ, котра визначається кожною Державою-членом як процентна частка бази оподаткування й має бути однаковою для поставки товарiв i поставки послуг. Стандартна ставка не може бути меншою нiж 15%. Для встановленого в Додатку III перелiку товарiв застосовуються зниженi ставки, що встановлюються як процентна частка бази оподаткування, котра не може бути нижчою нiж 5% . Оподаткування продуктiв енергiї та електроенергiї. Директива Ради № 2003/96/ЄС вiд 27 жовтня 2003 р. про реструктуризацiю системи Спiвтовариства щодо оподаткування енергопродуктiв та електроенергiї «встановлює мiнiмальнi рiвнi оподаткування щодо рiзних видiв пального, вугiлля, природного газу та електричної енергiї, а також передбачає умови застосування пiльгових ставок оподаткування стосовно цих продуктiв. Вiдповiдно до цiлей Спiвтовариства та Кiотського протоколу в ЄС заохочується бiльш ефективне використання енергiї, яке сприяє зменшенню емiсiї парникового газу та залежностi вiд iмпортованої енергетичної продукцiї. Також в iнтересах захисту довкiлля держави-члени мають право надавати податковi переваги фiрмам, якi вживають певних заходiв та вкладають свiй капiтал в модернiзацiю використання енергiї» . 3. Торгiвля та питання, пов’язанi з нею. Угода передбачає, що торговельне та митне законодавство як принципове питання має бути стабiльним та всеохопним та що положення i процедури мають бути пропорцiйними, прозорими, передбачуваними, недискримiнацiйними, об’єктивними й мають застосовуватися унiфiковано та ефективно, а також, inter alia, забезпечать: а) захист i сприяння законнiй торгiвлi шляхом ефективного впровадження i дотримання вимог законодавства; б) уникнення непотрiбних або дискримiнацiйних навантажень на економiчних операторiв, запобiгання шахрайству i надання подальшого сприяння економiчним операторам, якi мають високий рiвень вiдповiдностi законодавству; в) застосування єдиного адмiнiстративного документа у цiлях митного декларування; г) бiльшу ефективнiсть, прозорiсть i спрощення митних процедур та практик на кордонi; ґ) застосування сучасних митних методiв, зокрема, оцiнки ризикiв, постаудитного контролю та методiв аудиту компанiй для спрощення та сприяння ввезенню та випуску товарiв; д) скорочення витрат i збiльшення передбачуваностi для суб’єктiв господарювання, зокрема для малих та середнiх пiдприємств; е) без шкоди для застосування об’єктивних критерiїв оцiнки ризикiв, забезпечення недискримiнацiйних вимог i процедур, що застосовуються до iмпорту, експорту i транзиту товарiв; є) застосування мiжнародних документiв, що використовуються у митнiй справi i торгiвлi, зокрема тих, що розробленi Всесвiтньою митною органiзацiєю (далi – ВМО) (Рамковi стандарти забезпечення безпеки i спрощення процедур мiжнародної торгiвлi 2005 року, Конвенцiя про тимчасове ввезення (Стамбульська конвенцiя) 1990 року, Мiжнародна конвенцiя про Гармонiзовану систему опису i кодування товарiв 1983 року), СОТ (наприклад, Угода про застосування ст. VII ГАТТ 1994), ООН (Митна конвенцiя про мiжнародне перевезення вантажiв iз застосуванням книжки МДП 1975 року, Мiжнародна конвенцiя про узгодження умов проведення контролю вантажу на кордонах 1982 року), а також керiвних принципiв ЄС, таких як Митнi прототипи; ж) вжиття необхiдних заходiв для вiдображення та виконання положень переглянутої Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур 1973 року; з) здiйснення попереднього забезпечення обо­в’язкових рiшень щодо тарифної класифiкацiї та правил походження. Сторони гарантують, що рiшення можуть бути скасованi чи анульованi лише пiсля нотифiкацiї причетного суб’єкта та не матимуть зворотної дiї, якщо тiльки рiшення не були ухваленi на основi недостовiрної або неповної iнформацiї; и) введення та застосування спрощених процедур для вповноважених трейдерiв вiдповiдно до об’єктивних та недискримiнацiйних критерiїв; i) встановлення правил, якi забезпечать, щоб будь-якi штрафи, накладенi за порушення митного законодавства або процедурних вимог, були пропорцiйними i недискримiнацiйними, а їхнє застосування не призводило до незаконних та невиправданих затримок; ї) застосування прозорих, недискримiнацiйних i пропорцiйних правил щодо лiцензування митних брокерiв. Україна та держави – члени ЄС взаємно зобо­в’язуються спрощувати вимоги та формальностi щодо швидкого випуску та розмитнення товарiв; забезпечувати ефективнi, швидкi, недискримiнацiйнi та легкодоступнi для малих та середнiх пiдприємств процедури оскарження адмiнiстративних дiй, правил та рiшень митних та iнших органiв, якi стосуються товарiв, пред’явлених митницi; забезпечувати збереження найвищих стандартiв чесностi, зокрема на кордонi, шляхом застосування заходiв, що вiдображають принципи вiдповiдних мiжнародних конвенцiй та документiв у цiй сферi, зокрема Декларацiї з професiйної етики ВМО та Прототипу ЄС з митної етики; скасувати вимоги щодо обов’язкового використання митних брокерiв та щодо обов’язкового використання перевiрки перед вiдвантаженням або перевiрки на мiсцi призначення . При цьому, протягом десяти рокiв з дня набрання чинностi Угодою Україна та ЄС створять зону вiльної торгiвлi. З цiєю метою Угода передбачає впровадження низки описаних нижче положень щодо: 1) доступу товарiв на ринки: Скасування мит, зборiв та iнших платежiв. Кожна сторона зменшує чи скасовує ввiзне мито на товари, що походять з iншої сторони, вiдповiдно до графiкiв, встановлених у Додатку I-A до Угоди. Графiки встановлюють базовi ставки, стосовно яких має застосовуватися поступове зменшення, та строк, протягом якого ця ставка дiє. Для кожної сторони – України та ЄС – передбачений свiй графiк. Для багатьох українських товарiв скасовується ввiзне мито одразу, без перехiдного перiоду . Жодна сторона не може збiльшити чинне мито чи схвалити справляння будь-якого нового мита на товар, що походить з iншої сторони . Запровадження експортного мита забороняється. Мита чи заходи еквiвалентної дiї, якi застосовуються в Українi, як зазначено у Додатку I-C до цiєї Угоди, мають поступово бути анульованi протягом перехiдного перiоду вiдповiдно до Графiку, включеного до Додатку I-C до цiєї Угоди. Протягом 15 рокiв з дати набрання чинностi Угодою Україна може застосовувати спецiальнi заходи у формi додаткового збору до експортного мита щодо товарiв та на умовах, визначених у Додатку I-D до Угоди. Забороняється також збереження, запровадження або вiдновлювання експортних субсидiй або iнших заходiв еквiвалентної дiї щодо сiльськогосподарських товарiв, призначених для продажу на територiї iншої сторони . Нацiональний режим для товарiв. Кожна сторона надає нацiональний режим товарам iншої сторони: внутрiшнi податки й iншi внутрiшнi збори та закони про продаж, пропозицiї до продажу, купiвлю, транспортування, розподiл чи використання товарiв, а також правила внутрiшнього кiлькiсного регулювання не повиннi створювати захист для вiтчизняного виробництва; iмпортованi товари не мають пiдпадати пiд внутрiшнi податки та iншi внутрiшнi збори будь-якого роду, якi перевищують податки та збори, застосовуються до подiбних вiтчизняних товарiв; iмпортованим товарам має надаватися режим не менш сприятливий, нiж режим, який надається подiбним товарам нацiонального походження, щодо всiх законiв про продаж, пропозицiй про продаж, купiвлю, транспортування, розподiл чи використання товарiв . 2) засобiв захисту товарiв: Скасування нацiонального режиму та поступок для товарiв. У випадку, якщо iмпорт будь-якого товару на територiю України чи держави – члена С збiльшується у такiй кiлькостi, що це спричиняє чи загрожує спричинити серйозну шкоду вiтчизняним виробникам на цiй територiї, сторона має право стосовно такого товару цiлком або частково призупинити виконання зобов'язання чи скасувати або змiнити поступку . Спецiальнi заходи щодо легкових автомобiлiв. Україна може застосовувати спецiальнi заходи у формi ставки ввiзного мита 10% до легкових автомобiлiв за умов, якщо сукупний обсяг iмпорту товару протягом будь-якого року досягає граничного обсягу 45 000 одиниць. Це мито може бути застосовано лише до iмпорту протягом строку до завершення цього року. Україна не застосовує зазначене мито протягом першого року . 3) технiчних бар’єрiв у торгiвлi: Зближення технiчного регулювання, стандартiв та оцiнки вiдповiдностi. Україна вживає необхiдних заходiв з метою поступового досягнення вiдповiдностi з технiчними регламентами ЄС та системами стандартизацiї, метрологiї, акредитацiї, робiт з оцiнки вiдповiдностi та ринкового нагляду ЄС та зобов’язується дотримуватися принципiв i практик, викладених в актуальних рiшеннях та регламентах ЄС . Для досягнення цих цiлей Україна iмплементує положення acquis ЄС про загальну безпеку продукцiї (далi – Захист прав споживачiв), встановлення вимог для акредитацiї та ринкового нагляду, що стосується торгiвлi продукцiєю, загальну структуру (систему) маркетингу продукцiї, одиницi вимiрювання, вiдповiдальнiсть за дефектну продукцiю, а також низку галузевих положень . Україна поступово впроваджує звiд Європейських стандартiв (EN) як нацiональнi стандарти, зокрема гармонiзованi європейськi стандарти. Одночасно з таким впровадженням Україна скасовує конфлiктнi нацiональнi стандарти, зокрема застосування мiждержавних стандартiв (GOST/ГОСТ), розроблених до 1992 року . Маркування й етикетування. Україна та держави – члени ЄС взяли на себе зобов’язання намагатися звести до мiнiмуму свої вимоги щодо маркування чи етикетування, крiм тих, якi вимагаються для адаптацiї acquis ЄС у цiй сферi та маркування чи етикетування з метою захисту здоров’я, безпеки чи довкiлля або для iнших важливих потреб державної полiтики. Україна та держави – члени ЄС можуть визначити форму етикетування чи маркування, але не можуть вимагати затвердження, реєстрацiї або сертифiкацiї етикеток. Держава зберiгає за собою право вимагати, щоб iнформацiя на етикетцi чи марках була зазначена певною мовою . 4. Транскордонне надання послуг. Стосовно доступу до ринку через транскордонне надання послуг кожна сторона застосовує щодо послуг та постачальникiв послуг iншої сторони режим, що є не менш сприятливим, нiж той, що передбачений в спецiальних зобов’язаннях, якi викладенi в Додатках ХVI-В та ХVI-Е до Угоди. В зазначених додатках визначений перелiк послуг, лiбералiзований стороною ЄС i за допомогою застережень, види обмежень доступу на ринок i нацiонального режиму, якi застосовуються до послуг i постачальникiв послуг України в процесi такої дiяльностi . У секторах, зазначених у Додатках XVI-B та XVI-E Україна та сторона ЄС забезпечують послугам i постачальникам послуг iншої сторони стосовно всiх заходiв, що впливають на транскордонне надання послуг, режим, який є не менш сприятливим, нiж той, який сторона надає власним подiбним послугам та постачальникам послуг . У секторах, в яких iснують зобов’язання щодо забезпечення доступу на ринок, Україна та сторона ЄС зобов’язалися не встановлювати (якщо це прямо не передбачено в Додатках ХVI-В та ХVI-Е) обмеження щодо кiлькостi постачальникiв послуг, як у формi кiлькiсних квот, монополiй, ексклюзивних постачальникiв послуг, так i вимог перевiрки економiчних потреб; обмеження щодо загальної вартостi транзакцiй або активiв у рамках надання послуг у формi кiлькiсних квот або вимог перевiрки економiчних потреб; обмеження щодо загальної кiлькостi операцiй з надання послуг або щодо загального обсягу послуг, що виражається в умовних кiлькiсних одиницях у формi квот або вимог щодо перевiрки економiчних потреб . 5. Захист прав споживачiв. Угода визначає такi напрями спiвробiтництва у сферi захисту прав споживачiв, як сприяння обмiну iнформацiєю щодо систем захисту прав споживачiв; застосування експертизи щодо правового та технiчного потенцiалу у цiй сферi з метою впровадження вiдповiдних систем законодавства та ринкового нагляду; удосконалення iнформацiї, що надається споживачам; навчання представникiв органiв влади та iнших представникiв iнтересiв споживачiв; заохочення розвитку незалежних асоцiацiй споживачiв та контактiв мiж представниками споживачiв . З метою виконання цих норм будуть впровадженi зазначенi нижче положення. 6. Безпека товарiв. Система загальної безпеки продукцiї. Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 3 грудня 2001 р. про загальну безпеку продукцiї (№ 2001/95/ЄС) встановлює обов’язок виробникiв розмiщувати на ринку лише безпечнi вироби. Вироби вважаються безпечними, якщо вони вiдповiдають положенням Європейського Союзу. Коли немає спецiальних положень Спiвтовариства, якi регулюють безпеку певних виробiв, вирiб вважають безпечним, якщо вiн вiдповiдає спецiальним правилам нацiонального законодавства держав-членiв, на територiї якої циркулює вирiб . Сторони мають вiдстежувати небезпечну продукцiю. Коли держава затверджує чи вирiшує затвердити, рекомендує чи погоджує з виробниками та дистриб’юторами на обов’язковiй чи на добровiльнiй основi заходи або дiї з метою запобiгання обмеження чи накладання особливих умов щодо можливого збуту чи використання в межах її територiї виробу з причини серйозного ризику, вона повинна негайно iнформувати Європейську комiсiю через систему RAPEX (Rapid Alert System for non-food products posing a serious risk; доступно за посиланням: http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/rapex/index_en.htm). Отримавши iнформацiю, Комiсiя перевiряє її на вiдповiднiсть положенням цiєї статтi i вимог RAPEX та надсилає iншим державам- членам, якi, своєю чергою, негайно iнформують Комiсiю про вжитi заходи . Щодо iнших питань безпеки товарiв, то з метою забезпечення високого рiвня безпеки продукцiї будуть впровадженi також норми щодо товарiв, що не вiдповiдають їхньому зовнiшньому вигляду та якi становлять загрозу для здоров’я та безпеки споживачiв , обов’язку забезпечити наявнiсть на магнiтних iграшках, що поставляються чи є в наявностi на ринку, попередження про ризик для здоров’я та безпеки, який вони становлять , та забезпечити постачання на ринок виключно запальничок iз захистом вiд дiтей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок . 7. Маркетинг. Зазначення цiни на товарах. Пiсля впроваджен­ня положень Директиви № 98/6/ЄС Євро­­пейського парламенту та Ради вiд 16 лютого 1998 р. про захист споживачiв при зазначеннi цiн на товари, що пропонуються споживачам, для полiпшення iнформування споживача та полегшення порiвняння цiн продавцi зобов’язуватимуться зазначати цiну за одиницю вимiрювання товарiв, запропонованих продавцями споживачам. Цiна за одиницю означає кiнцеву цiну, включаючи ПДВ та всi iншi податки, за один кiлограм, один лiтр, один метр, один квадратний метр або один кубiчний метр товару або iншу єдину одиницю кiлькостi, яка широко та зазвичай використовується у вiдповiднiй державi-членi для продажу особливих товарiв. Недобросовiснi торгiвельнi методи. Вiдповiдно до Директиви № 1999/44/ЄС Європейського пар­ламенту та Ради вiд 25 травня 1999 р. про певнi аспекти продажу споживчих товарiв та вiдповiднi гарантiї. Комерцiйна дiяльнiсть є недобросовiсною у разi, якщо: вона суперечить вимогам професiйної етики й суттєво спотворює чи може суттєво спотворити економiчну поведiнку середньостатистичного споживача, на якого ця дiяльнiсть спрямована або кому вона адресована, або групи споживачiв, якщо дiяльнiсть спрямована на певну групу споживачiв, щодо певного товару. Комерцiйна дiяльнiсть вважається такою, що вводить в оману, якщо вона мiстить iнформацiю або створює загальне уявлення про товар, вводить в оману або здатна ввести в оману середньостатистичного споживача, навiть якщо iнформацiя достовiрна щодо одного або кiлькох елементiв, зазначених нижче, i спонукає або може спонукати споживача зробити операцiю, яка не була б здiйснена, якби споживач мав достовiрнi данi. Комерцiйна дiяльнiсть вважається агресивною, якщо, беручи до уваги ситуацiю, що склалася, з урахуванням всiх особливостей i обставин, шляхом агресiї, примусу, включаючи застосування фiзичної сили, та зловживання впливом, продавець значно обмежує свободу вибору або поведiнку середньостатистичного споживача щодо товару, i така дiяльнiсть веде або може вести до здiйснення середньостатистичним споживачем угоди, яка за iнших обставин не була б укладена. В українському законодавствi є подiбнi положення про недобросовiсну рекламу та шахрайство, проте зазначенi вище положення Директиви ЄС охоплюють ширше коло дiянь. 8. Договiрне право: Недобросовiснi умови контракту. Вiдповiдно до Директиви № 93/13/ЄС Європейського парламенту та Ради вiд 5 квiтня 1993 р. про недобросовiснi умови у споживчих контрактах, несправедливою вважається умова, якщо вона не обговорювалась iндивiдуально та за порушення вимоги сумлiнностi вона викликає значнi невiдповiдностi в правах та обов’язках сторiн, що випливають з договору, на шкоду споживачу. Умова має завжди розглядатись як така, що не була обговорена iндивiдуально, якщо вона була складена заздалегiдь, i тому споживач не мав можливостi вплинути на склад умови, особливо у зв’язку iз заздалегiдь сформульованим стандартним договором. Той факт, що деякi елементи умови або одна конкретна умова були обговоренi iндивiдуально, не має виключати застосування цiєї статтi до iншої частини договору, якщо загальна оцiнка договору вказує на те, що вiн, проте, є заздалегiдь сформульованим стандартним договором. Якщо будь-який продавець або постачальник стверджують, що стандартну умову було обговорено iндивiдуально, тягар доведення у зв’язку з цим має бути покладений на нього. Право на скасування договору. Директива Ради № 85/577/ЄЕС вiд 20 грудня 1985 р. про захист споживачiв щодо контрактiв, що укладенi поза дiловими примiщеннями, передбачає надання споживачам письмового повiдомлення про їхнє право на скасування договору. Споживач має право вiдмовитися вiд договору, надiславши повiдомлення протягом перiоду, не меншого, нiж сiм днiв вiд дати отримання повiдомлення вiд продавця вiдповiдно до процедури, встановленої нацiональним правом. Вважатиметься достатнiм, якщо повiдомлення вiдправлене до спливу такого перiоду . Гарантiя. Директива № 1999/44/ЄС Європейського парламенту та Ради вiд 25 травня 1999 р. про певнi аспекти продажу споживчих товарiв та вiдповiднi гарантiї висуває вимоги щодо тексту гарантiйної заяви. Остання повин­на мiстити положення про те, що споживач має законнi права, передбаченi внутрiшнiм законодавством, що регулює продаж товарiв народного споживання, а також роз'яснення про те, що цi права не пiддаються дiї гарантiї. Гарантiйна заява має мiстити написанi простою зрозумiлою мовою змiст гарантiї i суттєвi елементи, необхiднi для того, щоб пред'явити претензiї, керуючись цiєю гарантiєю, зокрема, часовi й територiальнi межi гарантiї, а також реквiзити гаранта. Судове провадження. Колективнi позови. Директива № 98/27/ЄС Європейського парламенту та Ради вiд 19 травня 1998 року про постанови суду для захисту iнтересiв споживачiв передбачає право звернення з колективними (груповими) позовами про захист iнтересiв споживачiв та припинення дiй, що порушують їхнi права. Позови про судову заборону спрямованi на припинення будь-яких дiй, якi порушують колективнi iнтереси споживачiв, шляхом накладення судової заборони на здiйснення таких дiй . Розглянутий у статтi перелiк майбутнiх змiн в українському законодавствi не є вичерпним. Виконання Угоди передбачає впровадження положень про корпоративне управлiння, фiнансовi послуги, сiльське господарство, легку промисловiсть, туризм, IТ-бiзнес, аудiовiзуальну галузь тощо. Зобов’язання України за Угодою досить широкi та потребують значного корегування законодавства загалом. Проте, якщо зобов’язання України за Угодою реально будуть виконанi, питання щодо набуття членства Україною в ЄС лежатиме виключно в полiтичнiй площинi.
 
12.06.2015 / 17:52
Куди подітись ТСК?
Як стало відомо, з того моменту, як запрацювала Вища рада юстиції цього тижня, у її приміщенні не знайшлося місця для Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції, яка нещодавно подовжила собі повноваження, аби встигнути розглянути всі скарги. За словами її голови Володимира Мойсика, голова ВРЮ видав відповідний наказ, щодо залишення членами ТСК приміщення ВРЮ. "Я не можу назвати цю ситуацію конфліктною, але є наказ голови ВРЮ про те, щоб ми звільнили робочі місця. Нам виділили один кабінет, куди ми можемо знести речі і документи. Нас також позбавили можливості користуватися допомогою працівників секретаріату", - зазначив він. А отже, питання залишається відкритим, де працювати ТСК та кому заважає її робота. Нагадаємо, що Тимчасову спеціальну комісію з перевірки суддів судів загальної юрисдикції було створено 12 червня 2014 року при Вищій раді юстиції відповідно до Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" строком на один рік. Її метою є проведення перевірок дій суддів, що виносили рішення проти учасників масових акцій протестів в Україні у період з 21 листопада 2013 р. по 11 квітня 2014 р., та інших рішень судів, визначених у статті 3 Закону. За період своєї роботи комісія розглянула 47 заяв.
 
25.03.2015 / 12:40
Преc-реліз
12 березня 2015 в Києві Асоціація захисту активів, щотижневе професійне видання «Юридична газета» спільно з Американською торговою палатою в Україні провели круглий стіл на тему: «Захист активів в Україні в період кризи». Доповідачами на заході виступили: - Максим Бруль, керуючий партнер New Projects Ukraine; - Павло Шило, керуючий партнер Foyil Securities; - Владислав Максимов, адвокат, партнер АО «АКТІО», керівник Mеждународно-правового департаменту; - Арсеній Мілютін, старший юрист судової практики ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» Україна. Модератором виступив голова Ради директорів Асоціації захисту активів Олександр Сітухо, Як відомо, Україна знаходиться в складній економічній ситуації. Негативні фінансові та соціально - політичні чинники ведуть до погіршення інвестиційного клімату, спаду виробництва і, як наслідок - до зменшення бюджетних надходжень взагалі і мобілізаційного потенціалу, здатності забезпечувати державну і територіальну цілісність - зокрема. Так, під час заходу обговорювалася проблематика захисту активів в Україні, а також пошук можливих рішень і механізмів з урахуванням особливостей національного корпоративного законодавства. Як зазначив під час виступу Олександр Сітухо, робота спрямована на збереження інвестиційної привабливості проводиться не на належному рівні, не ведеться боротьба з відтоком капіталу, а рейдерські захоплення і без того погіршують ситуацію. «Зараз чітко стала видна незбалансованість фінансової політики держави. Пріоритетом є робота із зовнішнім боргом, його своєчасним обслуговуванням і недопущенням дефолту. Робота ж по збереженню інвестиційної привабливості української економіки запущена. Результат на обличчя. Масовий відтік капіталів з України, не тільки іноземних, але набагато небезпечніше - внутрішніх, до заощаджень громадян. Випадки рейдерських захоплень і розкрадань активів, небачені раніше за рівнем зухвалості та беззаконня. Два гучних випадки, які ми розглянули, справа Foyil Capital і справа торговельної мережі «Амстор», далеко не поодинокі, але типові та показові. Система захисту активів, прав інвесторів і власників, і раніше викликала багато нарікань, зараз переходить в стан розпаду. Якщо найближчим часом влада не прийме рішучих кроків, не продемонструє свою здатність припиняти подібні випадки - процес стане незворотнім», зазначив пан Сітухо. За словами В. Максимова, чинне законодавство містить цілком збалансований комплекс норм, що дозволяє засновникам здійснювати належний контроль за виконавчим органом господарського товариства. Однак, існуюче правове регулювання відносин на рівні «засновник-виконавчий орган» ефективно тільки тоді, коли останній діє, керуючись не тільки законодавством, але й морально-етичними нормами. «Права засновника у відносинах з виконавчим органом можна вважати надійно захищеними чинним законодавством в тому випадку, якщо повністю виключити можливість незаконних і несумлінних дій з боку виконавчого органу. Недобросовісні (і, часто, незаконні дії) виконавчих органів можуть залишатися без належного та своєчасного реагування засновників через вельми поширеного ними зневаги до змісту установчих документів (статутів) господарських товариств », - заявив В. Максимов. На думку учасників круглого столу, існуючі правила відкликання (звільнення) обраного виконавчого органу громіздкі і не оперативні. Про що красномовно свідчить ситуація з групою компаній «Амстор», коли міноритарний учасник Володимир Вагоровський заблокував роботу підприємств і не дозволив мажоритарниv учасникам втручатися в оперативну діяльність. У той же час юрист Арсен Мілютін зазначив, що значна частина українського бізнесу (насамперед великого) шукає можливості для розгляду своїх суперечок не в українських судах, а за кордоном, і з іноземної праву. Часто це право з англійської правової традицією (наприклад, право Нью-Йорка, Кіпру, Бермуд, BVI і т.д.). «Перша причина, яка і є головною, - бізнес свідомо очікує несправедливих рішень. Закон надає важелі для усунення та звільнення керівника компанії, надає можливість створення наглядової ради для контролю діяльності керівника, встановлює межі його повноважень щодо розпорядження активами. Але практика органів влади свідчить, що навіть ці положення не завжди правильно реалізуються », - заявив старший юрист судової практики ЮБ ЄПАП Україна. Другою причиною, про яку говорять менше, але насправді вона надає не менший вплив на бажання бізнесу перенести судові справи за кордон і розглядати їх по іноземному праву А. Мілютін назвав нерозвиненість законодавства, що регулює підприємницьку діяльність в Україні, в тому числі у сфері захисту від зловживань виконавчого органу. За підсумками обговорення учасники заходу дійшли висновку, що викликали стурбованість ділового співтовариства «рейдерські захоплення» підприємств та активів на території України так і не припинилися. Більше того - придбали нові, більш виражені і агресивні форми. У цьому зв'язку було прийнято рішення звернутися до Президента, уряду, до керівництва ГПУ, МВС з проханням здійснити необхідні дії для усунення зазначених негативних явищ. Зі свого боку учасники круглого столу заявили про свою готовність, докласти необхідних зусиль для досягнення якнайшвидшого позитивного результату.
 
26.11.2014 / 16:17
Асоціація адвокатів України запрошує на IV Щорічний зимовий Форум ААУ з кримінального права та процесу
Асоціація адвокатів України має честь запросити на IV Щорічний форум ААУ з кримінального права та процесу, який відбудеться 17 грудня 2014 року у готелі «Русь» (вул. Госпітальна, 4, Київ, Україна, 01601). Метою проведення Форуму є обмін досвідом між фахівцями, обговорення нагальних проблем, що виникають у роботі під час здійснення захисту по кримінальним справам та підвищення рівня кваліфікації адвокатів. У заході приймуть участь представники: Військової та Генеральної прокуратури, Антикорупційного бюро, Міністерства юстиції України, Адміністрації Президента України,судді Вищого спецiалiзованого суду України та Верховного суду України. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, директор Координаційного центру з надання правової допомоги Вишневський А.В., відомі адовкати та юристи: Зейкан Я.П.,Вдовичен О.О., Плахотнюк О.А., Сірий М.І.,Сицько А.А., Костюченко О.Ю.та ін. Серед тем доповідей найкатуальніші питання кримінального права та процессу, зокрема: • Практика розслідування кримінальних справ військовою прокуратурою. • Реформування прокуратури. Закон України «Про прокуратуру». • Нове антикорупційне законодавство України: застосування та перспективи. • Судова реформа в Україні. • Перспективи змін в законодавстві про адвокатуру в напрямку євроінтеграції. • Бачення Адміністрацією Президента України стратегії розвитку адвокатури, прокуратури та судової системи. • Касаційний перегляд у кримінальному судочинстві. • Проблемні питання застосування кримінального процесуального законодавства та ін.. До 30 листопада 2014 р. діє спеціальна вартість участі - 900 грн. Для членів ААУ - 800 грн. Більш детальну інформацію щодо Форуму та можливості реєстрації Ви можете отримати в Секретаріаті Асоціації адвокатів України за тел.: +38 (044) 491 69 71; моб.: (067) 441 10 27; (050) 351 74 33; (067)501 56 10; (050) 609 90 71 або на сайті: http://www.uaa.org.ua/news/3/3833/ Контактні особи: Анна Аксьонова, Юлія Савчук. З питань партнерства звертайтеся, будь ласка, за тел.: +38 (044) 491 69 71; моб.: (067) 441 10 27; (050) 351 74 33; (067) 50 156 10 або на сайті: http://www.uaa.org.ua. Контактна особа: Анна Аксьонова.
 
24.09.2014 / 16:02
8-9 октября в Киеве пройдет ІІІ Международный форум для устойчивого развития бизнеса "GREEN MIND"
Международный форум GREEN MIND в Украине - это проект, созданный с целью содействовать устойчивому развитию бизнеса во всем мире. Участие в мероприятиях форума - прекрасная возможность ознакомится с новыми тенденциями в сфере развития системы технического регулирования и стандартизации, внедрения прогрессивных технологий и инновационного маркетинга, а также для обмена опытом, поиска партнеров, потенциальных клиентов, инвесторов. Тематические направления работы форума: - Соглашение об Ассоциации Украина-ЕС : преимущества и риски для бизнеса; - деловое совершенство и устойчивое развитие бизнеса; - энергоэффективность и ресурсосберегающие технологии более чистого производства; - ответственность в маркетинге и коммуникациях; - устойчивые государственные закупки; - системы управления, аудит и экспертиза; - стандарты для устойчивого развития Место проведения форума: Торгово-промышленная палата Украины (ул. Б. Житомирская, 33) Познакомиться с программой форума и зарегистрироваться можно, перейдя по ссылке.
 
10.06.2014 / 12:41
Доброго дня!
Повідомляємо Вас, що Національна асоціація адвокатів України виступить співорганізатором ІІІ Щорічного форуму з публічного права http://www.uaa.org.ua/news/3/3465/ Учасники ІІІ Щорічного форуму з публічного права отримають сертифікати, які засвідчують підвищення їх кваліфікації згідно з Порядком підвищення кваліфікації, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 85. Зважаючи на важливість та актуальність новини, просимо Вас інформаційно підтримати розміщенням новини,баннеру та, по-можливості, макету у друкованому виданні. Заздалегідь дякуємо!!!!
 
27.05.2014 / 17:04
Пресс-релиз
28 травня 2014 року о 12:00 у гімназії № 136 м. Києва за ініціативи Клубу майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів України буде проведено лекцію на тему: «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», під час якої школярі на практичних прикладах зможуть усвідомити всю важливість такої суспільної проблеми. Асоціація адвокатів України також з приємністю повідомляє про те, що зазначена ініціатива була підтримана також юристом, письменницею та телеведучою програми «Українського роду» – Наталією Розинською, яка виступить співдоповідачем на лекції. "Українського роду" – це соціальна програма, що допомагає дітям із тяжкою долею зробити перший крок до своєї мрії, відчути підтримку відомих людей, повірити в себе та своє щасливе майбутнє. Цей проект не тільки знайомить глядачів Першого Національного з долями дітей-сиріт, а й дає змогу учасникам зрозуміти, що світ – не без добрих людей, і в їхньому житті знайдуться ті, хто не залишиться байдужим і будуть поруч на шляху до їхньої мрії. Модератором та співдоповідачем заходу виступить керівник секцій альтернативного вирішення спорів та маркетингу адвокатської діяльності – Тетяна Лежух, адвокат, Керівник секції альтернативного вирішення спорів та секції з маркетингу адвокатської діяльності Асоціації адвокатів України. Cпівдоповідачем лекції виступить також Олексій Шевчук – адвокат, партнер ЮА «Шевчук та партнери», член Правління ААУ. з питань акредитації на захід звертайтесь за наступними контактами: Наталія Журавльова, тел.: (044) 491 69 71, моб.: (067) 239 86 90, факс: (044) 553 74 39, e-mail: zhuravleva@uaa.org.ua Юлія Савчук, тел.: (044) 491 69 71, моб.: (050) 609 90 71, e-mail: savchuk@uaa.org.ua
 
23.05.2014 / 11:44
VІ З’їзд Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України»
17 травня 2014 року відбувся VІ З’їзд Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України». Детальніше...
 
06.05.2014 / 12:10
Відкрите звернення
26-27 квітня 2014 року в м. Одеса відбувся позачерговий З’їзд адвокатів України, на якому було прийнято ряд важливих для української адвокатури рішень. Асоціація адвокатів України як всеукраїнська громадська організація, яка докладає всі зусилля задля розвитку адвокатської професії, стоїть на позиції дотримання всіма членами нашого суспільства вимог чинного законодавства та захищає права кожного адвоката, не може залишитися осторонь подій, які відбулися під час роботи З’їзду й потребують системного аналізу та ґрунтовних висновків. На жаль, поведінка деяких адвокатів під час проведення З’їзду – це яскравий приклад того, до чого може призвести порушення норм і правил загальнолюдської моралі, адвокатської етики, маніпулювання патріотичними почуттями адвокатів заради особистого кар’єрного зросту та отримання високих посад. З’їзд зірвав маску й показав всім адвокатам України справжнє обличчя деяких адвокатів, що повинно слугувати відправною точкою для об’єднання адвокатів України. Безумовно, кожен має власний погляд на події, які сьогодні відбуваються в адвокатурі, але його донесення до учасників З’їзду потребує чіткого аргументування, коректного відношення до колег, конструктивного та системного відстоювання, а не маніпулювання, особистих образ та провокацій. Ми стурбовані тенденцією до спроб деструктуризації роботи органів адвокатського самоврядування, здійснення суб’єктивної оцінки роботи посадових осіб НААУ замість об’єктивного оцінювання роботи НААУ як колегіального органу. Нагадаємо, що одним із міжнародних зобов’язань України було заснування Національної асоціації адвокатів України, яка є всеукраїнською недержавною некомерційною неприбутковою професійною організацією, тому пропозиції деяких керівників щодо ліквідації НААУ, скасування членських внесків та обов’язкового членства є популістичним та необґрунтованими. Але, на жаль, вони частково відображають погляди адвокатів, які до кінця не розуміють роль і значення Національної асоціації адвокатів у суспільстві. Довгий час адвокатура не мала власного самоврядування, але ж за час функціонування Національної асоціації адвокатів України зроблено чимало. Національна асоціація адвокатів України – це молода організація, якій потрібна спільна підтримка та допомога в її активній щоденній роботі, а не розкол та невизначеність. Сьогодні як ніколи адвокатам України потрібно об’єднання. Ми закликаємо всіх адвокатів бути консолідованими та єдиними. Ми переконані в тому, що адвокатуру України чекає відповідальна, кропітка, системна, повсякденна робота задля розвитку професії. Для забезпечення розвитку нам потрібно співпрацювати. Тому всі ті, хто мають бажання проявити себе, реалізувати свої можливості, вміння та знання, вплинути на роботу органів адвокатського самоврядування, можуть зробити це виключно внесенням своїх конструктивних пропозицій, нових ідей, проектів, програм. Асоціація адвокатів України всіма силами буде сприятиме побудові саме правової держави, в якій будуть дотримуватися принципів верховенства права, справедливості та законності, та надавати підтримку незалежним професійним організаціям адвокатури, НААУ. Дякуємо всім адвокатам, які проявили гідність, витримку під час проведення З’їзду. Щиро вітаємо адвокатів Олексія Резнікова та Павла Гречківського з делегуванням до складу Вищої ради юстиції України.
 
05.05.2014 / 14:28
Відбудеться ІІІ Щорічний літній форум ААУ з публічного права
Асоціація адвокатів України щиро запрошує Вас взяти участь в одному з найбільших заходів Асоціації - ІІІ Щорічному літньому форумі ААУ з публічного права. Детальніше...
 
13.04.2014 / 15:04
Керівні органи адвокатського самоврядування Київщини відзвітували про свою діяльність
12 квітня 2014 року в столичному готелі «Президент» відповідно до Регламенту конференції адвокатів Київської області, затвердженого Рішенням Ради адвокатів України № 259 від 17 грудня 2013 року, відбулась Конференція адвокатів Київської області. Для участі в Конференції зареєструвалися 85 адвокатів (зі 115 делегованих до участі в Конференції). Вони розглянули та затвердили звіти Голови Ради адвокатів Київської області Петра Бойко, Голови КДКА адвокатури Київської області Галини Ковбасінської, висновки Голови ревізійної комісії адвокатури Київської області Тамари Клименко, висновок представника адвокатів Київської області у складі Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Аліни Бірюкової, висновок представника адвокатів Київської області в складі Ради адвокатів УкраїниПавла Гречківського. Також були затверджені кошторис та штатний розпис Ради адвокатів Київської області та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області на 2014 рік. Крім того, замість вибулих членів Ради адвокатів Київської області Ніни Лавренко та Сергія Ткаченка, членами Ради адвокатів Київської області були обрані Дмитро Дмитренко та Регіна Гусейнова-Чекурда. Адвокат Дмитренко проявив себе як справжній борець за права адвокатів, виїжджаючи чи не на кожен випадок проведення обшуку чи інших слідчих дій відносно особи чи майна адвокатів Київської області. Натомість пані Гусейнова-Чекурда, знаний адвокат – експерт з медіа-права, має посилити інформаційно-методичну складову роботи Ради. Нижче (за посиланням) можна ознайомитись з протоколом Конференції адвокатів Київської області.
 
05.04.2014 / 15:03
Делегатів Київської області на З’їзд адвокатів України обрано!
5 квітня 2014 року в готелі «Русь» (Київ) відбулася Позачергова конференція адвокатів Київської області. Необхідність проведення заходу була зумовлена обранням делегатів, які 26 квітня 2014 року в Одесі братимуть участь у позачерговому З’їзді адвокатів України. Нагадаємо, що власне проведення самого З’їзду ініційоване рішенням Ради адвокатів України №21 від 28 лютого 2014 року. З’їзду належить вирішити багато питань, хоча найголовніше з них очевидне – адаптувати адвокатуру до нових вимог сьогодення: – Адже за декілька місяців захисники отримають нову редакцію Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». – З великою часткою ймовірності слід очікувати й на зміну самосвідомості адвокатів, коли йтиметься про порушення прав їх колег. – Так чи інакше, але незабаром необхідно буде застосовувати й нові механізми побудови взаємовідносин органів адвокатського самоврядування та органів державної влади. В цьому аспекті символічним є той факт, що рішення РАУ про проведення позачергового З’їзду адвокатів було прийнято фактично під тиском тих адвокатів, які протестували проти підтримки окремими представниками вищих органів адвокатського самоврядування сумнозвісних «диктаторських законів від 16 січня». Разом з тим слід пам’ятати, що офіційної позиції Національної асоціації адвокатів України щодо законів 16 січня оголошено не було, а робити проекцію думки окремого адвоката на всі органи адвокатського самоврядування все ж недоречно. Разом з тим, за словами голови Ради адвокатів Київської області Петра Бойко, «небезпечним є й ігнорування думок звичайних адвокатів, якщо вони вважають, що органи адвокатського самоврядування виконують свої функції неналежним чином. На жаль, дехто з адвокатів сприймає керівників органів адвокатського самоврядування в якості або особистих ворогів, або осіб, які збагачуються за рахунок інших адвокатів або ще якось. Це є неправильним. Приміром, особисто в мене діяльність Ради «забирає» до 50% й більше особистого часу, це вже не кажучи про бажаність провадження власне професійної адвокатської діяльності. Всі видатки Ради – задокументовані, говорити про якісь преференції для мне особисто чи інших членів Ради важко, бо їх немає». Чому ж виникають напружені стосунки між окремими адвокатами та органами самоврядування? Питання важке, але й на нього має відповісти позачерговий З’їзд адвокатів. Тобто роботи у делегатів З’їзду буде напрочуд багато, будуть вирішуватись доленосні питання адвокатури. Мабуть, саме через це проведення Позачергової конференції адвокатів Київської області відбувалося у дуже динамічній - іноді навіть трохи агресивній – атмосфері, що, однак, не завадило проведенню заходу у законний спосіб. Відразу ж зазначимо про небувалу активність адвокатської спільноти Київщини. Із обраних на зборах 160 адвокатів Київського регіону до готелю «Русь» прибули 147 з них, тобто явка склала майже 92 відсотки! Після перевірки зареєстрованих адвокатів, мандати для голосування були надані 146 адвокатам (не підтвердженими виявилися повноваження 1 делегата з Печерського району Києва - адвоката Тетяни Козаченко, оскільки її дані як про адвоката Київської області були внесені до Реєстру адвокатів помилково, про що було з’ясовано напередодні). Нагадаємо, що відповідно до ч.4 ст. 47 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» конференція адвокатів регіону вважається повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини делегатів конференції. Таким чином всі рішення позачергової конференції щодо обрання 29 основних та 3 запасних делегатів З’їзду адвокатів від Київської області були затверджені повноважною формою адвокатського самоврядування. Єдине застереження: дата проведення З’їзду, так само як і місце його проведення може бути змінене, в разі якщо таке рішення буде прийняте Радою адвокатів України. Будь-які зміни з цього приводу будуть доведені до уваги обраних делегатів негайно.
 
04.04.2014 / 11:49
Не збудує, так зруйнує. Або хто має опікуватися культурною спадщиною?
Останнім часом Міністр культури України Євген Нищук, зустрічаючись з громадськими активістами, постійно підкреслює тезу: «В охороні культурних пам'яток наводять лад». Це можна тільки вітати. Але хочеться конкретики: чи не буде цей «ЛАД» таким, що після нього каменя на камені не залишиться? Побоювання небезпідставні. ЗМІ вже неодноразово повідомляли й про перерозподіл керівних крісел, й про створення окремого держкомітету чи урядового агентства, на чому наполягають спеціалісти Українського національного комітету ІКОМОС (Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць). Аж ось нещодавно з кіл, наближених до Національної спілки архітекторів України, надійшла інформація про спробу повернути пам'ятки архітектури та містобудування до сфери управління Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України (Мінрегіону). Іншими словами йдеться про намагання відкинути сферу охорони нерухомої культурної спадщини на 40 років назад, тобто до стану, в якому вона перебувала в радянській Україні в 1970-х роках. Детальніше...
 
04.04.2014 / 12:50
Відбувся ІІІ Всеукраїнський весняний форум ААУ з цивільного права та процесу «Київська весна»
28 березня 2014 року в приміщенні конференц-залу готелю «Русь» відбувся ІІІ Всеукраїнський весняний форум Асоціації адвокатів України з цивільного права і процесу «Київська весна». Детальніше...
 
04.04.2014 / 14:54
Більше 1 мільярда гривень сплачено ЄСВ за три місяці платниками Печерського району
1 мільярд 108 мільйонів 344 тисячі гривень єдиного соціального внеску на загальнодержавне соціальне страхування сплачено платниками Печерського району за три міцяці 2014 року до державного бюджету. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Анатолій Димура. Посадовець зауважив, що за несплату, неповну чи несвоєчасну сплату суми внеску накладається штраф у розмірі 10% від цієї суми. Також на останню нараховується пеня з розрахунку 0,1% за кожний день прострочення. Порушники несуть і адміністративну відповідальність. Неподання, несвоєчасне або подання не за встановленою формою звітності щодо єдиного внеску тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімальних доходів громадян (або 340-510 грн). За повторне за рік вчинення таких дій особою, яку протягом року піддали адміністративному стягненню – санкція – від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів (510-680 грн). Пеню та штрафи слід сплатити протягом десяти робочих днів після надходження відповідного рішення. Заступник начальника районної інспекції нагадав, що Центр обслуговування платників ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходиться за адресою: вул. Лєскова, 4. Необхідну інформацію або роз`язнення щодо єдиного соціального внеску Ви можете отримати у віконцях № 9 та № 15 ЦОПу, або за телефоном 201-89-02. Користуючись нагодою, Анатолій Димура звернувся до мешканців Печерського району із нагадуванням, що до 1 травня триває кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2013 році. Подати декларацію м безпосередньо в Центр обслуговування платників (вул. Лєскова, 4) або електронною формою за допомогою електронного цифрового підпису. «Задекларуйте свої доходи та сплатіть податок до бюджету! Адже наше майбутнє й майбутнє наших дітей у наших руках!» – наголосив Анатолій Іванович. // Iнформує ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві
 
21.03.2014 / 12:03
Чого потребує адвокатура: перезавантаження, сильних гарантій та сталих традицій
18 березня 2014 року за сприянням ВО «Юстініан» у приміщенні редакції «Юридичного журналу» відбулася зустріч голови Робочої групи (РГ) з підготовки нового закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ Миколи Сірого з представниками юридичних ЗМІ України. На початку зустрічі М.Сірий нагадав присутнім, що у Міністерстві юстиції спільно з представниками адвокатської спільноти створено робочу групу, яка має підготувати проект змін з метою врегулювання наступних проблем: 1. Роль адвокатури як інституту в суспільстві; 2. Принципи адвокатської діяльності, з урахуванням міжнародного досвіду; 3. Статус адвоката - права, обов’язки, гарантії; 4. Доступ до професії. Обмеження доступу до професії; 5. Механізм захисту честі професії; 6.Вдосконалення порядку притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності; 7. Безперервне професійне навчання адвокатів; 8. Надання безкоштовної правової допомоги адвокатами; 9. Оподаткування адвокатської діяльності; 10. Порядок формування органів адвокатського самоврядування, їх підконтрольність, відповідальність їх членів. Збалансування повноважень між регіонами і центром; 11.Система фінансування виконання функцій адвокатського самоврядування; 12.Удосконалення механізму взаємодії адвокатури з органами державної влади. До 23 березня всі бажаючі можуть надсилати на спеціально створену електронну адресу bar@legalaid.gov.ua свої пропозиції щодо доопрацювання Закону про адвокатуру. Узагальнення пропозицій, які вже надійшли, Робоча група розпочне в четвер, 20 березня 2014 року. До речі, хоча формування складу РГ вже фактично завершене, за словами Миколи Сірого, «ми ні перед ким не будемо зачиняти дверей, будуть слушні пропозиції – обов’язково запросимо адвоката до співпраці». А те що роботи буде багато, зрозуміло вже відтепер, оскільки ще до початку роботи РГ надійшла велика кількість пропозицій (більше 30) змін до законодавства про адвокатуру, що піднімають пласт важливих проблем спільноти захисників. За попередніми висновками адвокати найчастіше звертають увагу на наступне: - недостатній обсяг можливостей здійснювати правовий захист населення; - інструмент адвокатського запиту працює дуже слабко; - відсутність доступу до державних реєстрів, навіть коли це обґрунтовано й необхідно; - механізм притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності потребує удосконалення (необхідно конкретизувати підстави притягнення до відповідальності, відповідальність лише за місцем здійснення діяльності); - потребує змін система адвокатського самоврядування; - нагальним є впровадження чинників, які унеможливлять вплив політиків на адвокатську спільноту; - відсутній належний контроль за витратами коштів, отриманих в якості адвокатських внесків. Відповідаючи на запитання журналістів, чи слід оновлювати й Правила адвокатської етики, наприклад, в частині притягнення адвокатів до відповідальності за висловлювання в мережі інтернет, М.Сірий відповів, що врегулювати на 100% будь-яку галузь неможливо. Однак уповноважені особи повинні напрацювати таку практику своїх дій, які зможуть дати чіткі орієнтири для адвокатів, як себе поводити можна, а як – ні. Що стосується поведінки в мережі Інтернет, то, звичайно, адвокат як і будь-який інший громадянин має право на свободу слова, але й це право також має свої межі. Враховуючи додатковий статус адвоката у порівнянні з загально-громадським, можна говорити про більш високий рівень відповідальності адвоката за будь-яких умов. Особливу увагу під час спілкування Микола Сірий зосередив на необхідності внесення змін до принципів та механізмів формування системи органів самоврядування адвокатури. На його думку, вже давно був зламаний основний принцип такого формування, а саме формування має відбуватися «знизу – вгору», щоб не було можливості комусь визначати квоти для преференції для окремих адвокатів. Також при формуванні вищий органів адвокатури має бути законодавчо утверджений принцип «1 адвокат – 1 голос». «Зрозуміло, що і з принципу можуть бути винятки, але й вони мають бути чітко визначені. Наприклад, наявність великої кількості адвокатів в Києві та Київській області не має означати, що вони автоматично займуть більшість ключових посад в органах самоврядування. Потрібно просто продумати декілька врівноважуючих механізмів, які дозволять надати думкам різних областей однакової ваги», - підкреслив Микола Іванович. Також сьогодні можна з впевненістю говорити, що в системі адвокатури зламана первинна ланка самоврядування на рівні «район – місто – район в місті», тобто найперша й найдемократичніша ланка. Сьогодні вона фактично не працює, а адвокати не зацікавлені брати участь в роботі органів самоврядування на цьому найнижчому рівні. Адже чинний закон про адвокатуру впорядковує діяльність адвокатського самоврядування лише починаючи з «обласного рівня», це, своєю чергою, культивує в адвокатів конформістські настрої, що є недопустимим, наголошує Микола Сірий: «Очікуємо на дискусії в рамках відновлення роботи первинної ланки адвокатури. Йдеться не про організаційний аспект – забезпечити явку всіх адвокатів до районної ланки, а про функціональне забезпечення, про спільну роботу в певних напрямах (стажування адвокатів, надання правової допомоги малозабезпеченим, взаємодія адвокатів) на рівні району, не очікуючи вказівок з обласної ради адвокатів. Тоді підвищиться не лише самосприйняття окремого адвоката, який веде активне суспільне та громадське життя, його бачитимуть й сприйматимуть як лідера його товариші. А отже й не виникатимуть ситуації, за яких на конференціях запитують, хто цей адвокат і чому я маю за нього голосувати». Ще одним важливим напрямом реформування адвокатури має стати відновлення довіри до адвокатури з боку простих громадян, відновлення авторитету адвокатської спільноти. Для цього голова РГ пропонує створити Раду старійшин адвокатури – задля відновлення та повсякденного впровадження споконвічних традицій адвокатури. Ця Рада не матиме жодних владних повноважень, але до її висновків мають прислуховуватись всі адвокати. Насамкінець Микола Сірий відмітив, що він вітає той процес оновлення складу органів адвокатського самоврядування, який відбувається наразі (йдеться про підготовку до З’їзду адвокатів в Одесі 26 квітня 2014 року). Але разом з тим наголосив, чинні очільники адвокатури мають взяти за правило: зміни необхідні вже зараз, не чекаючи нового Закону. Бо якщо суттєво нічого не змінити, законсервувати свої повноваження та кадровий розподіл, тоді незабаром будуть проводитись нові конференції й новий з’їзд, але вже за новим Законом про адвокатуру.
 
11.03.2014 / 13:05
ЮФ «Дмитрієва та Партнери» відзначила 20 - річний ювілей!
4 березня 2014 року відбувся урочистий вечір з нагоди 20 - річчя ЮФ «Дмитрієва та Партнери». Захід проходив у вишуканих інтер'єрах Музею «Шоколадний будинок», у супроводі класичної музики, у виконанні музичного тріо «Con Brio». З нагоди ювілею були запрошені співробітники, колеги, партнери, друзі юридичної фірми. Присутні вшанували пам'ять Небесної сотні хвилиною мовчання, після якої музичний колектив виконав класичний твір В.А. Моцарта, присвячений Героям. Було сказано чимало слів про досить важку ситуацію в Україні, про емоційний стан людей. Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та Партнери» О.Л. Дмитрієва закликала всіх присутніх, незважаючи на ситуацію, що склалася в країні, не втрачати сили духу, вірити в краще та продовжувати працювати. На початку вечора була проведена цікава екскурсія в супроводі Керівника «Шоколадного будинку». Т.А. Скирда провела гостей по всіх залах Музею, розповіла про його історію, архітектуру, про поточну експозицію, присвячену 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченко. Серед гостей, які виступили з вітальною промовою та побажаннями: В.А. Гвоздій - Керуючий партнер ЮФ «Гвоздій та Оберкович», Заступник Голови НААУ, Ради адвокатів України, віце -президент ВГО «Асоціація адвокатів України» (ААУ) . О.Ю. Павлова - адвокат , член правління ААУ, Голова комітету ААУ з міжнародної юридично - правової інтеграції та прав людини. О.В. Чорнобай - адвокат, Керуючий партнер ЮФ « Чернобай та Партнери», член правління ААУ. Л.М. Сіваков - адвокат, депутат Київської обласної ради VI скликання, член комісії з питань законності, правопорядку та бороьби з корупцією, Заступник Голови Ради адвокатів Київської області. Після привітань, О.Л. Дмитрієва подякувала всім співробітникам ЮФ «Дмитрієва та Партнери» за внесок у розвиток компанії. Співробітникам, які пропрацювали в компанії більше 10 років, а саме: А.С. Крижанівському, А.А. Лахтарина, Е.В. Мельник, Л.Б. Щербак , А.В. Вахницька, були вручені ексклюзивні кубки. На завершення вечора Дмитрієва О.Л. висловила подяку присутнім за те, що вони знайшли можливість та сили прийти на урочистий вечір, присвячений 20 - річчю ЮФ «Дмитрієва та Партнери».
 
06.03.2014 /
Відбудеться науково-практичний круглий стіл на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні»

Запорізьке відділення Асоціації адвокатів України спільно з Міністерством доходів і зборів України, Інститутом економіки промисловості Національної Академії Наук України, Запорізькою філією Інституту економіки промисловості Національної Академії Наук України при Класичному приватному університеті та науково-дослідним інститутом фінансового права запрошує всіх бажаючих взяти участь у науково-практичному круглому столі на тему: «Сучасний стан та перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні».

Дата проведення: 21 березня 2014 року.

Місце проведення: м. Запоріжжя, на базі Класичного приватного університету, що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б.

Початок роботи: 10:00.

З більш детальною інформацією щодо заходу можна ознайомитися тут.

 
06.03.2014 /
Правосуддя в Україні повинно функціонувати для людей, а не задля потурання чиїхось приватних інтересів

Основою конституційного ладу будь-якої правової держави є справедливий та незалежний суд.

Свідомо не заперечую обґрунтовану необхідність проведення судової реформи в Україні 2010 року, адже для цього були дійсно наявні об’єктивні чинники. Не останню роль в потребі реформування третьої гілки влади в Україні відіграли рекомендації міжнародних інституцій, спрямовані на приведення судової системи України у відповідність до міжнародних стандартів. Разом з тим, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон), із прийняттям якого пов’язують початок судової реформи, було підготовлено у прискореному темпі та прийнято Верховною Радою України 7 липня 2010 року без попередніх широких обговорень і, головне, без врахування зауважень Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії), але із чітким прописаним механізмом узурпації судової влади та її підконтрольності Адміністрації Президента України за авторства А.Портнова. Читати далі...

 
06.03.2014 /
Центрвиборчком. Настав час визначатись

В Україні наближається момент істини у питанні затвердження результату боротьби Українського Народу за свою кращу долю. Я особисто визначаю цей момент виборами Президента України.

Для кожного українця та для міжнародної спільноти, на моє глибоке переконання,вкрай важливим є щоб ці вибори пройшли чесно, прозоро, без фальсифікацій та корупції, на основі загальновизнаних демократичних принципів проведення виборів із чітким дотриманням виборчих прав громадян. Читати далі...

 
07.12.2013 /
«Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України»
 
07.12.2013 /
Київські адвокати підвищували кваліфікацію
6 грудня 2013 року в залі Торгово-Промислової Палати міста Києва відбувся семінар підвищення кваліфікації адвокатів. Його організатором виступила Рада адвокатів міста Києва. Докладніше...
 
06.12.2013 /
ЗАПРОШУЄМО НА ІІІ ЩОРІЧНИЙ ФОРУМ ААУ З КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА ПРОЦЕСУ!
 
06.12.2013 /
Мгновенные онлайн-переводы по номеру карты стали доступны и в Украине
Электронная система приема платежей EasyPay.ua предоставила своим пользователям услугу по мгновенному переводу средств между картами украинских банков. Подробней...
 
06.12.2013 /
В Броварах відбулися практичні дискусії київських адвокатів з актуальних питань кримінального процесу
29 листопада 2013 року МКЦ "Прометей" (м. Бровари, проспект Незалежності, 4) приймав незвичних гостей - близько 400 адвокатів Київської області відвідали науково-правову конференцію «Актуальні питання кримінального процесу», яка відбулася за підтримки та організації Ради адвокатів Київської області та КДКА Київської області. Докладніше...
 
14.11.2013 /
Конкурс із залучення Інвесторів для будівництва комплексу будівель
Федерація професійних спілок України оголошує конкурс із залучення Інвесторів для будівництва комплексу будівель і споруд житлового і нежитлового призначення на земельній ділянці Академії праці, соціальних відносин і туризму в м. Києві по вул. Велика Окружна дорога, 3. Докладніше...
 
05.11.2013 /
Асоціація адвокатів України обрала кращих молодих процесуалістів Донецького юридичного інституту
 
01.11.2013 /
Інформаційно-консультаційний семінар – практикум
 
17.10.2013 /
V всеукраїнська науково-теоретична конференція «Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи»
16 жовтня 2013 року у Навчально-науковому інституті права та психології Національної академії внутрішніх справ відбулась V всеукраїнська науково-теоретична конференція «Правові реформи в Україні: проблеми та перспективи». У конференції взяла участь Голова Комітету з кримінального права та процесу Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України» пані АХУНДОВА Агія Аббасівна, адвокат, керуючий партнер АК «Юридичні традиції», яка відкрила конференцію вітальною промовою. Докладніше »»»
 
10.10.2013 /
Адвокати Київської області обговорили актуальні проблеми застосування норм Кримінального процесуального кодексу

Наприкінці вересня 2013 року в м. Біла Церква відбулася регіональна науково-практична конференція адвокатів Київщини «Актуальні питання кримінального процесу». Захід відвідали майже 300 учасників з різних куточків Київської області України, в тому числі з Києва, Білої Церкви, Фастова, Броварів, Васильківа тощо. Організаторами заходу виступили Рада адвокатів Київської області спільно з Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Київської області.
Докладніше »»»

 
04.10.2013 /
Газета украинских юристов «Юридическая практика» приглашает принять участие в I Ежегодном форуме юрисконсультов

Дата: 17 октября 2013 года (четверг).
Место: отель «Премьер Палас», бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская 5-7/29, г. Киев.

Участники

В Форуме примут участие начальники юридических департаментов крупнейших предприятий Украины, партнеры ведущих юридических фирм, представители органов исполнительной и судебной власти.

Формат

В ходе дневной части мероприятия участники услышат доклады признанных профессионалов по самым актуальным для юрисконсультов темам. Каждому докладчику можно будет задать вопрос и получить ответы.

Вечерняя часть – Церемония награждения победителей исследования «50 ведущих юридических департаментов Украины» – состоится в отеле «Премьер Палас» в ресторане «Терракота». Во время насыщенной программы гала-фуршета гости первыми узнают, кто является лучшим из лучших среди юрисконсультов.

Программа

Программа Форума юрисконсультов и тезисы докладов размещены на сайте: http://pravo.ua/events/forum/.

Регистрация

Зарегистрироваться для участия в Форуме юрисконсультов и Церемонии награждения можно по этой ссылке: http://pravo.ua/events.php?id=3®=1

Контакты

Координатор Форума: Константин Шестопалов, k.shestopalov@pravo.ua, (044) 495-27-27.
Страница мероприятия в Фейсбук: https://www.facebook.com/events/570919982944755/

 
28.09.2013 /
«Європейські стандарти кримінального судочинства»
27 вересня 2013 року у Донецькому юридичному інституті МВС України відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейські стандарти кримінального судочинства». У конференції взяла участь Голова Комітету з кримінального права та процесу Всеукраїнської громадської організації «Асоціація адвокатів України» пані АХУНДОВА Агія Аббасівна, яка виступила з доповіддю «Реалізація принципу змагальності сторін з початку досудового розслідування до вручення особі повідомлення про підозру. Кримінальне переслідування особи без повідомлення про підозру в контексті невизначеності обсягу прав адвоката при збиранні доказів та участі адвоката в слідчих діях». Донецький юридичний інститут МВС України повідомив, що за результатами проведеного заходу планується видання збірки матеріалів конференції.
 
24.09.2013 /
Студентський конкурс з міжнародного публічного права імені Філіпа Джессапа

Реєстрація на участь у найпрестижнішому конкурсі для студентів-правників розпочалася!

Створюй команду у своєму вищому навчальному закладі, та реєструйся з 16 вересня до 15 листопада 2013 року на сайті офіційного організатора конкурсу – Асоціації студентів із міжнародного права (ILSA)! Докладніше »»»

 
20.09.2013 /
«Актуальні питання кримінального процесу»
27 вересня 2013 року в місті Біла Церква, за сприяння Ради адвокатів Київської області та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області, відбудеться знакова подія в житті юридичної спільноти Київщини – науково-правова конференція «Актуальні питання кримінального процесу». Докладніше »»»
 
09.09.2013 /
ПРЕС-РЕЛІЗ пресової конференції «Скажімо «ні!» варварському руйнуванню Хрещатика»
Тривалий час широка громадськість успішно протистояла численним спробам знищення пам’ятки архітектури та історії місцевого значення по вул. Хрещатик / Б.Хмельницького, 40/1. Докладніше »»»

 
26.06.2013 /
Прес-конференція Голови ДСА України Кирилюка Р. І. та генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Богданова Л. В.

26 червня 2013 року о 13.30 в УНІАН відбулася прес-конференція Голови ДСА України Кирилюка Р. І. та генерального директора ДП «Інформаційні судові системи» Богданова Л. В., присвячена впровадженню в Україні інноваційного проекту «Електронний суд». Докладніше »»»

 
/
Київські адвокати підвищували кваліфікацію
6 грудня 2013 року в залі Торгово-Промислової Палати міста Києва відбувся семінар підвищення кваліфікації адвокатів. Його організатором виступила Рада адвокатів міста Києва. Докладніше...
 
   


Розміщення реклами
Дізнайтесь про умови розміщення реклами в «Юридичному журналі», «Юридичній газеті», в книжках та на сайті видавництва.


Юридичні послуги
сайт створено студією      ~~  <*))><  ~      fishdesign


© 2002-2017 Видавнича організація «Юстініан»
04050, м. Київ вул. Герцена, 17-25, оф. 91
(м. Київ, 04053, а/с №39)

тел.: (044) 230-01-73, 230-01-74

e-mail: info@justinian.com.ua· Як нас знайти
· Контакти{sape_links}